Kinderen dansen

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten. Cultuuronderwijs is onmisbaar. Cultuur verrijkt jonge Amsterdammers.  

Raad van toezicht

Mocca heeft een bestuursmodel met een directeur en een Raad van Toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting Mocca. Tevens fungeert de raad van toezicht als werkgever voor de directeur en staat de directeur bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. De raad van toezicht heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie.  

De raad vergadert vier á vijf keer per jaar in Amsterdam. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor nog eens drie jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun toezichthouderschap.

Mocca volgt de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie  
De Raad wil met de leden een afspiegeling zijn van de mensen in de stad en zoekt een balans in gender, leeftijd, culturele diversiteit, fysieke beperkingen, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau. Voel je uitgenodigd om te reageren als je de ontwikkeling van leerlingen en studenten door kunst en cultuuronderwijs belangrijk vindt. 

Als lid van de raad van toezicht is het volgende van belang:

– Affiniteit met de missie en visie van Mocca.  
– Het vermogen om het beleid van Mocca en het functioneren van het bestuur te toetsen.  
– Het vermogen om advies te geven.  
– Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.  
– Het vermogen en de attitude om de directeur en de organisatie als klankbord terzijde te staan en kritisch tegenspel te bieden. 
– Het vermogen de juiste balans te houden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 
– Inzicht in de eisen die doelmatigheid en kwaliteit aan een organisatie als Mocca stellen.  
– Beschikkend over een relevant netwerk.  
– Voldoende beschikbaarheid om de functie te vervullen.  
– Geen tegenstrijdige belangen.  

We zijn op zoek naar twee nieuwe leden, één met een bestuurs-politiek profiel en één met een cultuurprofiel.

Bestuurs- en lokale politiek profiel:  

– Je kent de ambtelijke en gemeentelijke wereld, bijvoorbeeld van Amsterdam.  
– Je hebt ervaring met gemeentelijke subsidies/ culturele fondsen en hebt daar ook een netwerk in. 

Cultuurprofiel:  

– Je bent goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en belangrijke trends in de culturele sector. 
– Je bent bij voorkeur bekend met het culturele bedrijf, met haar begrotingscyclus, de financieringsbronnen en de verantwoording daaraan, zoals subsidiegevers en cultuurfondsen. 

Mocca
In opdracht van Gemeente Amsterdam adviseert Mocca scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs en zorgt voor de inhoudelijke en praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. De MoccaAcademie verzorgt scholing en kennisdeling in cultuureducatie. Mocca coördineert de Cultuurbus die jaarlijks ruim 50.000 leerlingen naar podia en musea brengt. Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt Mocca ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor haar taken in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. 

Reageren

We zien je motivatiebrief en cv graag voor 8 mei 2024 digitaal tegemoet via bschwarz@mocca.amsterdam onder vermelding van sollicitatie Raad van toezicht Mocca.

Meer nieuwsberichten