Het Basispakket

Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Een vaste plek voor cultuureducatie in het Amsterdamse basisonderwijs. Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie van de gemeente Amsterdam maakt mogelijk dat scholen en culturele instellingen of kunstenaars samen doorgaande leerlijnen kunst en cultuur opzetten en uitvoeren. Mocca coördineert het Basispakket in opdracht van de gemeente Amsterdam. Inmiddels heeft 83% van de 244 basisscholen minstens twee leerlijnen kunst en cultuur ontwikkeld. Scholen laten kunstdomeinen samengaan met exacte vakken, erfgoed en met identiteit en gebruiken de mogelijkheid van digitale toepassingen.

Faciliteiten en voorwaarden
Alle basisscholen kunnen meedoen aan het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. We zetten alle faciliteiten en voorwaarden op een rij. Bekijk hier de faciliteiten en voorwaarden.

Convenant Basispakket
Het Convenant Basispakket is een formalisering van de samenwerking tussen de centrale stad, de stadsdelen, de schoolbesturen van het primair onderwijs, Pabo en kunstvakopleidingen met betrekking tot de invoering van het Basispakket. Bekijk het Basispakket convenant.

Wat is een leerlijn?

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel. Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt (Slo, 2019).

Een leerlijn laat een logische opbouw van doelen en tussendoelen zien die werken naar het einddoel in groep 8. In een leerlijn staan zowel de vakinhoudelijke doelen als de ontwikkeling van het kind centraal. Bij de ontwikkeling van het kind gaat het om de ontwikkeling van culturele competenties door middel van kunst en cultuur. Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en houding: iets kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding.

De leerlijnen zijn zowel toepasbaar op een school waar vakleerkrachten werkzaam zijn als op een school die samenwerkt met externe partners; culturele instellingen of kunstenaars.

Mocca inventariseert samen met een school voor welke disciplines de school doorgaande leerlijnen wil maken en uitvoeren. Het cultuurbeleidsplan van de school en een inventarisatie van haar cultuureducatieve activiteiten geven daaraan richting. Om gebruik te maken van de faciliteiten van het Basispakket werkt een school aan de invoering van minimaal twee leerlijnen. Dat kan een combinatie zijn van muziek, beeldend onderwijs, erfgoededucatie, dans, theater, letteren, media of een andere discipline. De keuze is aan de school.

De Rol van Mocca:

Dit houdt in dat Mocca:

  • Inventariseert in welke kunstdiscipline een school een leerlijn wil ontwikkelen en rondom welke leervraag;
  • CMK LeerlijnenLabs opzet waarin scholen en instellingen de leerlijn gedurende één tot vier jaar kunnen uitvoeren. De labs worden (mede)gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, CMK.
  • Samenwerkt met ‘Muziek Op School in Amsterdam’ (MOSA), om muziekeducatie een stevige basis te geven;
  • De opzet van doorgaande leerlijnen monitort en evalueert;
  • Volgt of scholen aan de voorwaarden voor het gebruik van de faciliteiten voldoet;
  • Onderzoek doet en laat doen naar de opbrengsten van het Basispakket;
  • De Mocca Academie inzet voor kennisoverdracht en kennisvergroting;
  • Netwerken opzet tussen culturele instellingen en tussen scholen onderling;
  • Het vervoer met de Cultuurbus en de Cultuurboot coördineert.

Voor de invulling van Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie ligt in Amsterdam in de periode 2017-2020 de focus op film/media, theater/dans en musea/erfgoedonderwijs, met digitale toepassingen. Samen sta je sterk. Ook in cultuureducatie. Vanuit de gedachte ‘Meer diepgang met Minder’ stimuleert en ondersteunt Mocca, als procesbegeleider en subsidieaanvrager, alliantievorming van culturele instellingen. De cultuureducatieve programma’s van culturele instellingen worden beter op elkaar afgestemd om de effectiviteit en impact ervan te vergroten. Scholen kunnen zo samenwerken met clusters van culturele instellingen die gezamenlijk (en in dialoog) programma’s ontwikkelen. 

Laat je inspireren door de foto’s en films van kinderen en de samenwerking met culturele partners. Bekijk de gratis Basispakketprogramma’s voor muziekles in de school van Het Leerorkest, Muziekschool Amsterdam, Muziekschool Noord, Muziek Centrum Zuidoost en Muziekcentrum Aslan of naar de gratis Coaching van Het Concertgebouw. 

Raamleerplannen

Raamleerplannen bieden scholen handreikingen bij de inrichting van hun cultuuronderwijs. In de zomer van 2014 heeft SLO het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie gepubliceerd. De al eerder gepubliceerde raamleerplannen voor Beeldend Onderwijs, Muziek, Dans, Drama en Cultureel Erfgoed zijn aan de hand van het Leerplankader bijgewerkt.

Basispakket nieuws

, Basispakket

De Basispakketgeneratie komt eraan

De eerste vier jaar Basispakket In 2018 gaat de eerste lichting basisschoolleerlingen die vanaf groep 4 van de regeling Basispakket Kunsten Cultuureducatie van de gemeente Amsterdam heeft geprofiteerd naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen

Lees verder

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Lees verder »

Communicatiehandreiking

Neem je via Mocca deel aan een CmK LeerlijnenLab vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie en ontvangt hiervoor een subsidie? Of maak je  gebruik van de Mocca Cultuurbus of Cultuurboot gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam? Vermeld dit dan in je interne en externe communicatie. Door zichtbaarheid van jouw project via jouw eigen kanalen en die van Mocca, vergroten we de impact. Met elkaar laten we zien hoe we bijdragen aan cultuuronderwijs in Amsterdam. In de communicatiehandreiking vind je alle richtlijnen voor communicatie overzichtelijk op een rij.

Allianties

Alliantie Theater en Dans (po)
De alliantie bestaat uit Internationaal Theater Amsterdam, Bijlmer Parktheater, de Toneelmakerij, Theater de Krakeling, de Meervaart, Podium Mozaiek, ICK Amsterdam en Aslan Muziekcentrum.

Het Amsterdams Filmmenu
Het Amsterdams Filmmenu is een netwerk van organisaties die zich bezighouden met film en educatie in Amsterdam. Bekijk ‘t, Cinema Arabe, De Filmhallen, De Frisse Blik, EYE Filmmuseum, Fantastisch Kinderfilmfestival, Het Ketelhuis, IDFA, Imagine filmfestival, Movies that Matter, Rialto en Stichting Cinekid werken hierin samen om filmeducatie op school te stimuleren. Het netwerk organiseert daarvoor diverse bijeenkomsten om leerkrachten te inspireren en te verbinden. 

Erfgoedalliantie
Na het initiëren door Mocca nam Het Amsterdam Museum het voortouw voor de Erfgoedalliantie, die verder bestaat uit vertegenwoordigers van Imagine IC, het Tropenmuseum, het Joods Historisch Museum, het Scheepvaartmuseum en de basisscholen De Scholekster, Elzenhagen en het Wespennest. De alliantie nodigt andere scholen en instellingen uit zich bij hen aan te sluiten. 


Geen allianties maar samenwerkingsverbanden en overkoepelende organen


Sprekend Amsterdam
Sprekend Amsterdam is hèt loket voor erfgoededucatie voor scholen die met de leerlingen de stad Amsterdam willen verkennen en de verborgen schatten van hun wijk willen laten zien? Zo komen ze meer te weten over hun woon- en leefomgeving en worden ze wegwijs in de geschiedenis van de stad en raken meer betrokken bij hun buurt. Sprekend Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen Architectuurcentrum Amsterdam, Monumenten en Archeologie, het Stadsarchief en het Amsterdam Museum. 

Amsterdamse Muziekeducatie (Amuze)
Willen graag alle Amsterdamse leerlingen uit het primair onderwijs jaarlijks de kans geven om muziekvoorstellingen te bezoeken zodat zij hun hele schooltijd de muzikale rijkdom van Amsterdam kunnen ervaren. Schoolconcerten en workshops en werken samen met de muziekscholen in Amsterdam om integratie in het lesmateriaal te verbeteren.
Amuze bestaat uit: Memorabele Momenten, Nederlands Philharmonisch Orkest, Oorkaan, het Bimhuis, Muziekcentrum Zuidoost, Stichting Leerorkest, Muziekgebouw aan ’t IJ / Klankspeeltuin, Conservatorium van Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouw, Nationale Opera & Ballet, Aslan muziekcentrum, Muziekschool Amsterdam Noord.