Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleidende bepaling

MoccaAcademie is onderdeel van de Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam, hierna genoemd ‘Mocca’, gevestigd op de Baarsjesweg 224, 1058 AA in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34228504.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor boeking en betaling van een cursus.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de cursus deelneemt.

Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst in het kader van de MoccaAcademie, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Mocca in het kader van de MoccaAcademie worden gesloten, evenals feitelijke en/of rechtsbetrekkingen in dat kader.

Artikel 3. Inschrijven

Inschrijven voor een cursus dient via een online aanmeldformulier op www.mocca-academie.nl te geschieden. Na aanmelding ontvangt cursist een bevestiging.

Wanneer het maximum aantal inschrijvingen voor een cursus is bereikt, kan cursist op een wachtlijst geplaatst worden door een e-mail te sturen naar info@mocca-academie.nl met daarin het verzoek tot plaatsing op de wachtlijst. Wanneer cursist alsnog voor de cursus geplaatst kan worden, ontvangt deze hierover een bericht. Wanneer cursist geen bericht ontvangt, betekent dit dat deze niet geplaatst is.

Artikel 4. Annulering

Annulering van een cursus dient schriftelijk te geschieden via info@mocca-academie.nl.

Bij annulering tot één week voor aanvang van de cursus worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

Binnen drie werkdagen ontvangt cursist een bevestiging, waarin de annulering wordt bevestigd en waarin staat vermeld of er kosten in rekening worden gebracht.

Mocca heeft het recht om bij een te gering aantal aanmeldingen of overmacht een cursus uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal er, indien mogelijk, een passend alternatief aangeboden worden.

Artikel 5. Tarieven en betaling

Tarieven voor de cursussen van de MoccaAcademie zijn vrijgesteld van btw, tenzij anders vermeld.

Bij de prijs van de cursus zijn lesmateriaal en koffie/thee inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Betaling voor deelname aan de cursus geschiedt door middel van een factuur die door Mocca voorafgaand aan de cursus naar opdrachtgever wordt verstuurd. Daarbij dient de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld in acht te worden genomen. Indien de factuur niet op tijd wordt voldaan, zijn daaruit voortvloeiende kosten voor opdrachtgever. Bij deze kosten zijn inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor sommatie en incasso.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Mocca is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met een cursus.

Artikel 7. Klachten

Klachten met betrekking tot een cursus dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend via info@mocca-academie.nl.

Mocca maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht haar standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Artikel 8. Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Voorbehoud

Alle informatie over cursussen op de website van Mocca (www.mocca.amsterdam) zijn onder voorbehoud van wijzigingen in programma, prijzen, data en locatie.