MoccaTAC: Een nieuwe leergemeenschap onderzoekt hoe cultuureducatie kan bijdragen aan kansengelijkheid.

Tien betrokken professionals uit het primair en voorgezet onderwijs en diverse Amsterdamse culturele instellingen namen het afgelopen jaar deel aan de leergemeenchap en pilot: MoccaTAC (Toekomstagenda Cultuureducatie).

Binnen nieuwe partnerschappen onderzochten zij de vraag: Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan kansengelijkheid in Amsterdam? In duo’s deden het onderwijs en de culturele instellingen exploratief onderzoek. In vijf bijeenkomsten deelden de duo’s intervisie, inspiratie en resultaten met de leergemeenschap.

Binnen de pilot stonden een aantal vragen centraal. We gaan hier kort op de vragen in en nemen daarmee een voorzichtige voorsprong op de resultaten van een onderzoek dat Marike Hoekstra (vanuit het Lectoraat Kunsteducatie van de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam) in opdracht van Mocca uitvoert. Dit onderzoek zal in detail ingaan op de werkwijze en resultaten van de pilot.

, MoccaTAC: Een nieuwe leergemeenschap onderzoekt hoe cultuureducatie kan bijdragen aan kansengelijkheid.

Wat leverde deze werkwijze op ten aanzien van de hoofdvraag? – Een analyse van best practice projecten die uitgaan van het bridging principe. Hierbij lag de focus op vmbo-leerlingen en het inzetten van kwaliteiten binnen bijvoorbeeld sportieve activiteiten bij cultuureducatieve activiteiten. – De meerwaarde van een verbinding tussen Erfgoedwijsheid en Formatieve Assassment. – Een onderzoek naar de beweegredenen van mavoleerlingen om binnen een keuzeprogramma al dan niet te kiezen voor kunstzinnige vormen van verdieping en een mogelijke verbinding met de havo/vwo. – Een projectvoorstel (voor een kunsteducatief project) met randvoorwaarden en aanbevelingen ter ontwikkeling van de bewustwording van onbewuste vooroordelen. – Een onderzoek naar ouderbetrokkenheid als sleutel tot cultuureducatie en cultuurdeelname met impact. Resulterend in inzichten voor het cultuurbeleidsplan van een school en een cultuureducatief projectvoorstel ter bevordering van ouderbetrokkenheid door het maken van een verbinding met de kunst- en cultuurbeleving thuis.

Welke verbinding kan er gemaakt worden tussen bevindingen en ervaringen op microniveau (eigen praktijk, ervaringen van de organisaties) en macroniveau (de stad Amsterdam)? De inhoudelijke ruimte die binnen dit project is gegeven heeft geresulteerd in een grote diversiteit aan resulaten. In de bespreking van deze resultaten werd binnen de leergemeenschap echter wel duidelijk dat ze allemaal verbonden zijn aan een aantal fundamentele vragen, onderwerpen en kansen: – Hoe borg je de kenniswaarde van de ervaring? – Cultuureducatie richt zich op de ervaring. Formatieve assessment kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording hiervan, waardoor er ruimte voor en erkenning van de individuele ontwikkeling ontstaat. – Het versterken en borgen van kennis creeert kansen. – Educatief partnerschap speelt een belanrijke rol in de verbinding met de leerlingen/deelnemers en hun ouders/familie/achterban.

Hoe functioneert een leergemeenschap met deze werkwijze? Tijdens de pilot is gebleken dat deze werkwijze vaneen partnerschap tussen onderwijs en een culturele instelling erg waardevol en inspirerend is. Het intensievere contact door het uitvoeren van een gezamelijk onderzoek versterkt de onderlinge verbinding, geeft een beter inzicht in het vakgebied van de ander en biedt nieuwe inzichten binnen het eigen vakgebied. De bijeenkomsten waarbinnen ruimte was voor inspiratie en het delen van ervaringen, twijfels en ontdekkingen zijn als erg waardevol ervaren. De werkwijze heeft binnen de pilot natuurlijk ook enkele aandachtpunten opgeleverd. Zo vraagt het partnerschap meer van de tijdsinvestering van de deelnemers omdat ze gedeeltelijk van elkaar afhankelijk zijn. De inhoudelijk ruimte die is geboden vraagt om een tussentijdse reflectie om zo het vervolg van het onderzoek vast te kunnen stellen. Als laatst zal er kritisch gekeken worden naar de opbrengsten om de juiste keuzes te kunnen maken voor de toekomst van deze leergemeenschap.

Mocca, de deelnemers en andere betrokkenen zien waardevolle kansen voor deze bijzondere leergemeenschap. Later dit jaar brengen we meer resultaten van deze pilot en de toekomstplannen van MoccaTAC naar buiten.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »