Kerndoelen Speciaal (Voortgezet) Onderwijs Natuur en techniek en kunstzinnige oriëntatie

In mei 2022 organiseerde Mocca een Meetup Kunst en Techniek in het speciaal (voortgezet) onderwijs. Sinds 2020 is het verplicht wetenschap en techniek aan te bieden, ook in het speciaal (voortgezet) onderwijs. De kerndoelen voor wetenschap en techniek en kunstzinnige vorminggeven richtlijnen en stellen minimumeisen aan het Speciaal Onderwijs. Deze kerndoelen zijn uitgeschreven voor verschillende doelgroepen. 


Kerndoelen Natuur en Techniek
SBO
K41 De lln. leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
K42 De lln. leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
K44 De lln. leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
K45 De lln. leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
K46 De lln. leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot natuurverschijnselen, zoals seizoenen en dag-/nachtritme.
K40 De lln. leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
K43 De lln. leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.


Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie
SBO

K54 De lln. leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
K55 De lln. leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
K56 De lln. verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Kerndoelen Natuur en Techniek
so, voor normaal/moeilijk lerende leerlingen (nl/ml)
K56 De lln. leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
K57 De lln. leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
K58 De lln. leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
K59 De lln. leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
K60 De lln. leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
K61 De lln. leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
K62 De lln. leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot natuurverschijnselen, zoals seizoenen en dag-/nachtritme.

Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie
So, voor normaal/moeilijk lerende leerlingen (nl/ml)

Tekenen en handvaardigheid
K70 De lln. leren ideeën, ervaringen en gevoelens uitdrukken in een beeldend werkstuk en daar over te communiceren.
K71 De lln. leren beeldende aspecten zoals kleur, vorm, ruimte, structuur van het materiaal en compositie doelgericht gebruiken in een werkstuk.
K72 De lln. leren de mogelijkheden van materialen onderzoeken en toepassen in hun eigen werk. Daarbij gebruiken ze de benodigde gereedschappen op een veilige manier.
K73 De lln. leren hun eigen werk met dat van anderen te vergelijken.
K74 De lln. leren dat mensen door middel van beeldende producten (reclame, media, kleding, kunst) iets kunnen meedelen en overbrengen.

Muziek
K75 De lln. leren liederen alleen en in groepsverband zingen.
K76 De lln. leren eenvoudige muziek spelen op schoolinstrumenten, met en zonder hulp van notatie.
K77 De lln. leren een muziekstukje bedenken en uitvoeren op basis van een gegeven melodie, ritme of voorzin, verhaal, sfeer of stemming.
K78 De lln. verwerven enige kennis en waardering voor muzikaal erfgoed uit heden en verleden.
K79 De lln. leren zelfgemaakte muziek en muziek gemaakt door anderen vergelijken en er een waardering over uitspreken. Ze leren muziekinstrumenten herkennen en benoemen.

Spel en beweging
K80 De lln. leren een gegeven situatie in een gedramatiseerde vorm uitvoeren.
K81 De lln. leren speelliederen en dansen uitvoeren en ervaringen, gevoelens, situaties en gebeurtenissen met elkaar in beweging en dans weergeven.
K82 De lln. leren verschillen en overeenkomsten aangeven tussen het eigen spel en dat van anderen. Ze leggen daarbij relaties tussen spel en de dagelijkse werkelijkheid.

Kerndoelen Natuur en Techniek
So, voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen (zml/mg)
K34 De lln. leren dieren, bomen, planten en bloemen die in de eigen omgeving voorkomen herkennen en ermee omgaan.
K35 De lln. leren kenmerken aangeven van bossen, weiden, bouw land, parken en water.
K36 De lln. leren met zorg omgaan met de natuur en leren zich houden aan gedragsregels in de woonomgeving en natuur.
K37 De lln. leren weer-meetinstrumenten aflezen, elementen benoemen die van belang zijn bij het weer en leren aangeven wat de invloed van weertypen op de mens is.
K38 De lln. leren technische producten en gereedschappen voor dagelijkse toepassingen benoemen en gebruiken.
K39 De lln. leren toepassingen gebruiken van natuurkundige verschijnselen als licht, geluid, magnetisme en warmte, en leren toepassingen gebruiken van diverse energiebronnen voor verwarming, verlichting en beweging.

Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie
So, voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen (zml/mg)

Tekenen en handvaardigheid
K49 De lln. leren ideeën, ervaringen en gevoelens uitdrukken in beelden en daarover te communiceren.
K50 De lln. leren beeldende aspecten zoals kleur, vorm, ruimte, structuur van het materiaal en compositie toepassen in een werkstuk.
K51 De lln. leren beeldende mogelijkheden van materialen onderzoeken en toepassen in hun eigen werk en leren daarbij de benodigde gereedschappen op een veilige manier gebruiken.
K52 De lln. leren ontdekken en ervaren dat mensen iets willen meedelen en overbrengen door gebruik te maken van beeldende producten.

Muziek
K53 De lln. leren liederen zingen, alleen en in groepsverband.
K54 De lln. leren begeleidingsritmes spelen op (school) instrumenten en leren samen een muziekstuk uitvoeren.
K55 De lln. leren speelliederen uitvoeren, bewegen op een gespeeld ritme en leren daarbij de ervaringen, gevoelens en situaties in beweging.
K56 De lln. leren muziek beleven en genieten, onderscheiden en benoemen.

Dramatische vorming
K57 De lln. leren een gegeven situatie in een gedramatiseerde vorm uitvoeren, al dan niet met anderen.
K58 De lln. leren verschillen en overeenkomsten aangeven tussen de dagelijkse werkelijkheid en de doen-alsof-situatie.

Kerndoelen Mens, Natuur en Techniek
VSO, uitstroomprofiel dagbesteding
K25 De lln. leert zorg te dragen voor gezonde voeding en het verzorgen van de maaltijden.
K26 De lln. leert over aspecten van hygiëne en leert hygiënisch te handelen in de eigen school-,
leef- en werkomgeving.
K27 De lln. leert hoofdzaken van bouw en functie van het menselijk lichaam en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling; en leert zorg te dragen voor de eigen lichamelijke, seksuele en
psychische gezondheid.
K28 De lln. leert te zorgen voor planten en dieren in de eigen leefomgeving, en leert veel
voorkomende planten en dieren in de eigen leefomgeving te onderscheiden.
K29 De lln. leert over aspecten van duurzaamheid en leert met zorg omgaan met het milieu.
K30 De lln. leert aan de hand van toepassingen uit het dagelijks leven technische en
natuurkundige principes te herkennen.
K31 De lln. leert technische toepassingen te herkennen en gebruiken, mede om de eigen
redzaamheid te vergroten.
K32 De lln. leert eenvoudig technisch onderhoud uit te voeren.
K33 De lln. leert over veiligheidsaspecten en leert zorg te dragen voor veiligheid voor zichzelf en
anderen op school, thuis en op de werkplek.

Kerndoelen culturele oriëntatie en creatieve expressie
Vso, uitstroomprofiel dagbesteding
K41 De lln. maakt kennis met het (sociaal-)culturele aanbod in zijn omgeving door actief deel te
nemen aan culturele activiteiten.
K42 De lln. leert vaardigheden waarmee hij zich creatief en kunstzinnig wil en kan uiten, passend
bij de eigen mogelijkheden, talenten en voorkeuren.
K43 De lln. leert eigen kunstzinnig werk, alleen of binnen een groep, aan anderen
(medeleerlingen, ouders) te presenteren.
K44 De lln. leert te communiceren over eigen kunstzinnig werk en dat van anderen.

Kerndoelen Mens, Natuur en Techniek
Vso, uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht
K41 De lln. leert over zorg en leert te zorgen voor een gezonde voeding, voor de woon- en
leefomgeving en voor de persoonlijke verzorging en presentatie.
K42 De lln. leert over aspecten van hygiëne en leert hygiënisch te handelen in de school-, leef- en werkomgeving.
K43 De lln. leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam en van
de lichamelijke, seksuele en geestelijke ontwikkeling van mensen en leert te zorgen voor de
eigen lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid.
K44 De lln. leert veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en leert te zorgen voor
planten en/of dieren.
K45 De lln. leert over aspecten van duurzaamheid en leert met zorg om te gaan met het milieu.
K46 De lln. leert aan de hand van toepassingen uit het dagelijks leven technische en
natuurkundige principes te herkennen.
K47 De lln. leert technische toepassingen te herkennen en gebruiken, mede om de eigen
redzaamheid te vergroten.
K48 De lln. leert eenvoudig technisch onderhoud uit te voeren.
K49 De lln. leert over veiligheidsaspecten en leert veilig te handelen op school, thuis en op de
werkplek.

Kerndoelen culturele oriëntatie en creatieve expressie
Vso, uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht
K59 De lln. oriënteert zich op het sociaal-culturele aanbod in zijn omgeving, leert een voor hem
passende keuze te maken uit dit aanbod en leert actief deel te nemen aan culturele
activiteiten.
K60 De lln. leert zich creatief en kunstzinnig te uiten, passend bij de eigen talenten, voorkeuren en mogelijkheden.
K61 De lln. leert eigen creatief of kunstzinnig werk, alleen of met een groep, aan derden te
presenteren.
K62 De lln. leert te vertellen en na te denken over eigen creatief of kunstzinnig werk en over het
werk van anderen.

Kerndoelen Mens en Natuur
Vso, uitstroomprofiel vervolgonderwijs

 1. De lln. leert vragen over natuurwetenschappelijke, technologische en zorg-gerelateerde
  onderwerpen om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een
  natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren.
 2. De lln. leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het
  gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden
  met situaties in het dagelijks leven.
 3. De lln. leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun
  omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de
  duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
 4. De lln. leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te
  verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving
  en milieu.
 5. De lln. leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar
  natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging,
  energie en materie.
 6. De lln. leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische
  producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze
  een technisch product te ontwerpen en te maken.
 7. De lln. leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam,
  verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en
  daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 8. De lln. leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken,
  uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.

  Kerndoelen culturele oriëntatie en creatieve expressie
  Vso, uitstroomprofiel vervolgonderwijs
  K48 De lln. leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van
  verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens
  uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te
  bewerkstelligen.
  K49 De lln. leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.
  K50 De lln. leert, op grond van enige achtergrondkennis, te kijken naar beeldende kunst, te
  luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen.
  K51 De lln. leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer).
  K52 De lln. leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen,
  waaronder kunstenaars.

Meer nieuwsberichten