Geldstromen

Scholen hebben zelf de keus hoe en wanneer cultuureducatie wordt ingezet. De overheid stelt gelden beschikbaar om het aanbod van cultuureducatie gevarieerd te houden en zich verder te laten ontwikkelen.

Voucherbeheer
In Amsterdam is er een rechtstreeks budget voor de scholen om aan culturele activiteiten te besteden bij culturele instellingen en kunstenaars. Voucherbeheer Amsterdam beheert het totale voucherbudget dat jaarlijks door de gemeente Amsterdam beschikbaar wordt gesteld. Voucherbeheer Amsterdam verstrekt een deel van dit budget aan de scholen op basis van het aantal leerlingen. Elke Amsterdamse basisschool en school voor vmbo (groep 1+2) heeft op de site een eigen domein met daarin een budget. Dit budget wordt door de gemeente elk jaar opnieuw vastgesteld. De verdeling van het budget vindt plaats per school per leerling. Elke school kan dit budget besteden aan cultuureducatie activiteiten.

CJP Cultuurkaart
Een CJP-kortingspas voor middelbare scholieren. Met de kaart krijgt de leerling korting op cultuur en bij veel winkels. De school kan meedoen met de CJP Cultuurkaart door voor alle leerlingen CJP Cultuurkaarten aan te vragen. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk jongeren gebruik blijven maken van het beschikbare culturele tegoed en de culturele voordelen. Kijk voor meer informatie op de website van CJP Cultuurkaart.

Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020
Via de Regeling prestatiebox po ontvangen scholen vanaf 1 augustus 2018 jaarlijks ca. € 15,15 per leerling voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan. Ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) ontvangen dit bedrag. Het vergoedingsbedrag wordt berekend op grond van het aantal leerlingen van een school. Deze regeling trad in werking met ingang 1 augustus 2015 en vervalt met ingang van 1 augustus 2025.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam
Dansen, muziek maken of toneelspelen, dat wil toch ieder kind! Helaas is dat niet voor alle kinderen mogelijk omdat hun ouders hier niet genoeg geld voor hebben. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam geeft deze kinderen een kans. Ontwikkeling van talent moet immers voor alle kinderen mogelijk zijn. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam richt zich specifiek op Amsterdamse jongeren tussen 2 en 18 jaar oud. Jaarlijks ondersteunen zij meer dan 2800 kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam betaalt de contributie/het lesgeld voor één culturele activiteit per jaar, maximaal € 450,-.

Voor alle aanvragen geldt dat de ouders niet genoeg geld hebben om de gewenste culturele activiteit zelf te betalen. Ouders wiens kind een geldige stadspas heeft kunnen zelf de aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam doen. Indien er geen stadspas is, maar wel een laag inkomen, dan kan een intermediair de aanvraag doen (denk aan leerkracht, okt medewerker of stichting SINA). Ga snel naar aanvragen en dan kan een kind binnen een maand nog beginnen (check wel eerst even de spelregels). Kijk ook op kunstvol.nl om te zien waar in de buurt lessen worden aangeboden. 

VLOA: Subsidie Onderwijsvoorzieningen primair onderwijs
Alleen schoolbesturen kunnen de onderwijsvoorzieningen aanvragen. Je kunt deze subsidie aanvragen voor een vakleerkracht cultuur, het bevorderen burgerschap, diversiteit en gedeelde geschiedenis (activiteiten onder schooltijd). Kijk hier voor meer informatie over de subsidie en de voorwaarden.

Landelijke Lerarenbeurs
Wie leraar is en een bachelor- of masteropleiding wil gaan volgen, kan een Landelijke Lerarenbeurs aanvragen. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. Je kunt een lerarenbeurs ook aanvragen als je al met de opleiding bent begonnen. Tussen 1 april tot en met 30 juni kan je een aanvraag doen voor het schooljaar 2019-2020.

Amsterdamse Lerarenbeurs
Naast subsidie voor de landelijke lerarenbeurs is er ook een Amsterdamse Lerarenbeurs. Je kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een cursus, coachingstraject, docentenstage of een onderzoeksproject. De gemeente stelt de Lerarenbeurs subsidie beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

Subsidie cultuurbegeleider
Geef je cultuuronderwijs in het primair of speciaal onderwijs? Dan kun je mogelijk een subsidie krijgen om cultuurbegeleider te worden. De cursus wordt in Amsterdam door Mocca gegeven samen met de Marnixacademie in Utrecht. De subsidie bestaat uit twee delen: voor studiekosten en studieverlof. Er is een beperkt budget en de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder je aanvraagt, hoe groter de kans is dat je een subsidie krijgt.

Leraren Ontwikkel Fonds
Het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) ondersteunt leraren die initiatieven hebben om het onderwijs te verbeteren. Leraren uit het PO, SO, VO of VSO kunnen een aanvraag doen voor subsidie en begeleiding. Initiatieven kunnen pedagogisch-didactisch van aard zijn, of meer gericht op vakinhoudelijke vraagstukken. Ook initiatieven rondom kennisdeling passen binnen de doelstelling van het fonds. De aanvraag dient ingediend te worden tussen 13 maart 2020 en 27 mei 2020.

Subsidie talentontwikkeling jeugd
Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente Amsterdam voor activiteiten waarbij iedereen tot 23 jaar zichzelf en zijn talenten kan ontwikkelen. Met deze subsidie wil de gemeente bevorderen dat de jeugd in Amsterdam zich maximaal kan ontwikkelen en gezond en veilig opgroeit.

Eenmalige gebiedsgebonden en cultuuractiviteiten
Kunst- en cultuurinstellingen kunnen bij het stadsdeel subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Amsterdam. Ook bewoners die professioneel kunstenaar zijn of een professionele organisatie inhuren voor de uitvoering van een activiteit, kunnen deze subsidie aanvragen.

Onderwijsvoorzieningen primair onderwijs
Onder de subsidie onderwijsvoorzieningen primair onderwijs valt een groot aantal subsidies dat is bedoeld voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeente Amsterdam. Via de subsidie onderwijsvoorzieningen primair onderwijs kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor het aanstellen/inhuren van een vakdocent cultuur, dan wel een bestaande aanstelling of samenwerking uitbreiden.

Basispakket kunst- en cultuureducatie
Met het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie biedt de gemeente Amsterdam samen met de schoolbesturen, de hogeschool voor de kunsten en de pabo, alle basisscholen faciliteiten om cultuureducatie een vaste plek te geven in het basisonderwijs.

Cultuureducatie met Kwaliteit in Amsterdam
(CmK-LeerlijnenLabs)
Van 2017- 2020 is er voor 120 scholen een bedrag van maximaal 5000 euro per school beschikbaar voor een verdiepend CmK- LeerlijnenLab. Wegens de grote interesse vanuit de scholen voor de LeerlijnLabs is dat aantal inmiddels behaald. Daarmee is het CmK-budget voor deze periode vergeven. Subsidie voor nieuwe LeerlijnenLabs aanvragen is daarom niet meer mogelijk. Voor al lopende LeerlijnenLabs heeft dit geen consequenties.

Mediakunst- en Erfgoededucatie
Met deze regeling stimuleert het Fonds voor cultuurparticipatie gericht op mediakunst en/of erfgoed ten behoeve van de culturele ontwikkeling van de leerling. Door samenwerking met basisscholen en culturele instellingen komen projecten tot stand die als voorbeeld kunnen gaan dienen voor andere basisscholen en culturele instellingen. Je kunt subsidie aanvragen voor een project op het gebied van mediakunst- of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing en verbetering van cultuureducatie.

Subsidie Basisvoorziening versterken pedagogische dragende samenleving en (talent)ontwikkeling jeugd
Het doel van deze subsidie is bevorderen dat de jeugd in Amsterdam zich maximaal kan ontwikkelen en gezond en veilig opgroeit. Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten waarbij iedereen tot 23 jaar zichzelf en zijn talenten kan ontwikkelen. Daarbij is de betrokkenheid van ouders en de buurt onmisbaar.

Scholierenvergoeding
Scholierenvergoeding is extra geld voor schoolgaande kinderen. U kunt per schooljaar voor elk kind een bedrag krijgen.

Fondsen aanvragen
Er zijn vele fondsen aan te vragen, waarvan een aantal specifiek voor cultuur educatieve projecten gebruikt kan worden. Hiervoor kunt u het Fondsenboek 2023 raadplegen, die kunt u aanschaffen of lenen bij uw bibliotheek. Daarnaast kunt u gratis vele fondsen vinden via deze startpagina.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »