Pilot Cultuurcoach Amsterdam

Waarom de cultuurcoach?

De cultuurcoach verlicht de werkdruk voor leerkrachten en bevordert kansengelijkheid door de afstand tot grootstedelijke en buurtgebonden cultuureducatie te verkleinen. De Cultuurcoach is een uitbreiding van Het Basispakket Kunst en Cultuureducatie. 

Profiel cultuurcoaches

De cultuurcoaches zijn lesbevoegde kunstenaars afkomstig uit diverse kunstdisciplines. Ze vormen een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de stad of de wijk en zijn zich tijdens de uitvoering van hun werk bewust van de hyperdiversiteit van de kinderen. 

 Taken cultuurcoaches 

  1. Een deel van de cultuurcoaches geeft zelfstandig les in het po, so, vso, VMBO leerjaar 1 en 2 of het praktijkonderwijs, op scholen met een hoog aantal leerlingen met risico op onderwijsachterstand. De cultuurcoach past de lessen aan het cultuurbeleid van de school aan. De cultuurcoach op school stimuleert cultuureducatie na schooltijd en verwijst kinderen met talent en kinderen die veel plezier beleven aan een kunstdiscipline door naar culturele instellingen of lessen in de vrije tijd.
  2. Een kleiner deel van de cultuurcoaches geeft kunstlessen vanuit een culturele instelling in de buitenschoolse uren. Deze cultuurcoaches zijn actief in het opbouwen van duurzame relaties met scholen, andere culturele instellingen, welzijnsorganisaties en BSO’s. Zij richten zich daarbij vooral op scholen en wijken met veel kinderen met een grotere afstand tot grootstedelijke en buurtgebonden cultuureducatie.
  3. Cultuurcoaches in school en buiten school verlagen ook de drempel tot cultuureducatie voor te helpen bij aan aanvragen van subsidie bij het Jongerencultuurfonds Amsterdam.   

Over de Pilot Cultuurcoach

De Pilot Cultuurcoach is opgenomen in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 en wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met het AFK en MoccaDe pilot bereidt de breder toegankelijke Regeling Cultuurcoach 2022-2024 voor. Binnen deze regeling kunnen in 2020-2021 ongeveer 30 fte aan cultuurcoaches in Amsterdam aan de slag  in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De focus in het voortgezet onderwijs ligt bij de eerste twee leerjaren van het vmbo en het praktijkonderwijs. 

Vragen? Neem contact op met Kim Blackburn (Mocca): kblackburn@mocca-amsterdam.nl

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »