Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

De Beste Cultuureducatie Volgens De Rode Loper op School

Dat cultuuronderwijs een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen is, is intussen wel duidelijk. Ook de intrinsieke waarde van cultuur voor de Nederlandse samenleving is inmiddels geen geheim. Maar hoe kijken Cultuureducatie smaakmakers in Amsterdam hier eigenlijk tegenaan? In de rubriek De Beste Cultuureducatie Volgens, laten we deze keer Machtelt van Thiel en het team van De Rode Loper op School, aan het woord.

Wat is het belang van cultuureducatie?

“De Rode Loper op School heeft de visie dat werken met de verbeelding en creëren, het leven ruimer en leuker maakt. Kunst en cultuur vormt kinderen. Als kinderen in aanraking komen met de professionele kunsten en met kunstenaars, doen ze nieuwe ervaringen en perspectieven op. Ze leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving te kijken. Kinderen werken op andere manieren samen, worden creatief in plaats van cognitief gestimuleerd. Hiernaast krijgen kinderen ook de kans om hun talenten te ontdekken. Cultuureducatie daagt uit. Kinderen proberen nieuwe dingen uit. Ze ontdekken waar ze plezier in hebben en oefenen met wat ze moeilijk vinden. Buiten de gebaande paden leren denken en doen stimuleert vindingrijkheid. Door het ontwikkelen van deze vaardigheden groeit hun zelfvertrouwen en zijn kinderen trots op zichzelf”.

Aan welke voorwaarden moet (goede) cultuureducatie voldoen?

“Voor het kind houdt dit in dat cultuureducatie verrassend, plezierig en enthousiasmerend moet zijn. Zo doen kinderen nieuwe ervaringenen technieken op. Voor de school is het belangrijk dat cultuureducatie een onderdeel van de visie en het beleid van de school is. Voor de leerkracht gaat het erom dat hij of zij niet alleen gericht is op cognitieve overdracht, maar ook verborgen, creatieve kwaliteiten leert ontdekken bij de kinderen. Een kunstdocent kan dit tot stand brengen als hij of zij kinderen kan inspireren, en vaardigheden en creatieve vrijheid kan overdragen”.

Wat wil De Rode Loper op School met cultuureducatie bereiken?

“Het teweegbrengen van verbindingen. Dit doen we op vijf gebieden. Met andere vakken: onze lesprogramma’s sluiten aan bij de reguliere vakken en dat wat er in andere leergebieden gebeurt. Met de omgeving van het kind: we halen kunst dichtbij door kunstinstellingen in Amsterdam Oost bij de samenstelling en uitvoering van het programma te betrekken. Tussen kunstdisciplines: dat is niet alleen inspirerend, het vergt ook veel creativiteit van de kinderen. Met de scholen en kunstdocenten: dit doen we in nauw overleg en op een inhoudelijk en praktisch wijze. En, ten slotte, tussen binnenschoolse en buitenschoolse programma’s: dat biedt de leerlingen de kans hun talenten verder te ontwikkelen”.

Wat is uw grootste wens voor cultuureducatie in Amsterdam?

“Dat cultuureducatie vast onderdeel wordt van het onderwijscurriculum. Dat elke school over een kunstlokaal beschikt. In 2020 organiseren we de eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale. Ik wens dat iedereen de Biënnale bezoekt!”.

Auteur: Jassir de Windt

Meer nieuwsberichten

Geldstromen

Scholen hebben zelf de keus, hoe en wanneer cultuureducatie wordt ingezet en de overheid stelt gelden beschikbaar om het aanbod van cultuureducatie gevarieerd te houden en zich verder te laten ontwikkelen. Voucherbeheer In Amsterdam is

Meer informatie »

Overheidsbeleid

Cultuuronderwijs valt onder de “kerndoelen kunstzinnige oriëntatie”. In de kerndoelen 54 tot en met 56 staat omschreven dat leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit

Meer informatie »

Speciaal Onderwijsgids

Culturele ervaringen op school en daarbuiten dragen bij aan de ontwikkeling van speciaal onderwijs leerlingen en aan hun gevoel van trots en geluk. Naar de speciaal onderwijsgids

Meer informatie »
X