Vacature Lid Raad van Toezicht

Functieomschrijving:

Over Mocca

Mocca verbindt kinderen en cultuur. Wij staan voor goed cultuuronderwijs voor álle Amsterdamse kinderen. Daarom brengen we scholen en het culturele veld samen. Zo kunnen kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten. Cultuuronderwijs is onmisbaar. Cultuur verrijkt kinderen.

In opdracht van Gemeente Amsterdam adviseert Mocca scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs, en zorgt voor de inhoudelijke en praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. De MoccaAcademie verzorgt scholing en kennisdeling in cultuureducatie. Via de Cultuurbus vervoert Mocca jaarlijks ruim 50.000 leerlingen naar podia en musea. Deze activiteiten vragen intern om coördinatie.Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt Mocca ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor haar taken in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Raad van toezicht

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) heeft een bestuursmodel met een directeur en een Raad van Toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting Mocca. Tevens fungeert de raad van toezicht als werkgever voor de directeur en staat de directeur bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. De raad van toezicht heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie.

De raad vergadert vier á vijf keer per jaar in Amsterdam. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun toezichthouderschap. Mocca volgt de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

De Raad wil met de leden een afspiegeling zijn van de jongeren in de stad en zoekt een balans in genders, leeftijd, culturele diversiteit, fysieke beperkingen, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau. Voel je uitgenodigd om te reageren als je de ontwikkeling van leerlingen door kunst en cultuuronderwijs belangrijk vindt.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht is het volgende van belang:

 • – Kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en de cultuur van Stichting Mocca.
 • – Diversiteit ten aanzien van geslacht, leeftijd, ervaring en (culturele) achtergrond van de individuele leden.
 • – Aanwezigheid van de verschillende specifieke kwaliteiten en achtergronden zoals hieronder beschreven.

Het profiel van een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • – Affiniteit met de missie en visie van Mocca.
 • – Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • – Het vermogen om het beleid van Mocca en het functioneren van het bestuur te toetsen.
 • – Het vermogen om advies te geven.
 • – Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • – Het vermogen en de attitude om de directeur en de organisatie als klankbord terzijde te staan en kritisch tegenspel te bieden.
 • – Inzicht in de eisen die doelmatigheid en kwaliteit aan een organisatie als Mocca stellen.
 • – Beschikkend over een relevant netwerk.
 • – Voldoende beschikbaarheid om de functie te vervullen.
 • – Geen tegenstrijdige belangen.

In verband het met rooster van aftreden ontstaan er twee vacatures. Er is behoefte aan een nieuw lid met een onderwijs profiel en een sociaal maatschappelijk profiel. Aanvullend op bovengenoemde profieleisen gelden een aantal specifieke profieleisen.

Specifieke eisen onderwijs profiel:

 • Goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en belangrijke trends in het onderwijs.
 • Ervaring als bestuurder, manager of leerkracht in een onderwijsorganisatie in het primair of voortgezet onderwijs of als verantwoordelijke voor een onderwijsportefeuille.

Specifieke eisen sociaal-maatschappelijk profiel:

 • Goed op de hoogte van actuele en belangrijke sociaal-maatschappelijke trends en ontwikkelingen.
 • Ervaring in een uitvoerende of leidinggevende functie in het sociaal-maatschappelijke werkveld (bijvoorbeeld binnen jeugdwelzijn).

Reageren

We zien je motivatiebrief en cv graag voor 20 mei 2022 digitaal tegemoet via info@binoq.nl onder vermelding van sollicitatie Raad van Toezicht Mocca. Meer informatie is te verkrijgen bij Richtje Sybesma via 020 514 13 80 of per mail via info@binoq.nl

Meer nieuwsberichten

Mocca-CmK-CultuureducatieLab

Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van kinderen en jongeren. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert kwalitatief cultuuronderwijs voor ieder kind. In Amsterdam is Mocca

Meer informatie »