Vacature: lid raad van toezicht

Functieomschrijving:

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) heeft een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting Mocca. Tevens fungeert de raad van toezicht als werkgever voor de directeur en staat de directeur bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. De raad van toezicht heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie.

De raad vergadert vier á vijf keer per jaar in Amsterdam. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding voor huntoezichthouderschap. Mocca volgt de Cultural Governance code en de Code Culturele Diversiteit.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht is het volgende van belang:

 • Kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en de cultuur van Stichting Mocca.
 • Diversiteit ten aanzien van geslacht, leeftijd, ervaring en (culturele) achtergrond van de individuele leden.
 • Aanwezigheid van de verschillende specifieke kwaliteiten en achtergronden zoals hieronder beschreven.

Het profiel van een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • Affiniteit met de missie en visie van Mocca.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen om het beleid van Mocca en het functioneren van het bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies te geven.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur en de organisatie als klankbord terzijde te staan en kritisch tegenspel te bieden.
 • Goede spreiding van deskundigheid en ervaring.
 • Inzicht in de eisen die doelmatigheid en kwaliteit aan een organisatie als Mocca stellen.
 • Beschikkend over een relevant netwerk.
 • Voldoende beschikbaarheid om de functie te vervullen.
 • Geen tegenstrijdige belangen.

Leden afzonderlijk (of gecombineerd bij een lid)

 • Tenminste één lid met deskundigheid over het culturele veld, cultuureducatie, cultureel ondernemerschap en/of artistiek-inhoudelijk terrein (cultureel profiel).
 • Tenminste twee leden met ervaring in het onderwijs (onderwijs profiel) zo mogelijk gecombineerd met kennis op het gebied van personeel.
 • Tenminste één lid met ervaring met financieel beleid en risicobeheer (financieel profiel).

Op dit moment is er behoefte aan een nieuw lid met een cultureel profiel en een lid met kennis en ervaring op het gebied van financiën. Bij voorkeur heeft een van hen ervaring in het leiden van een organisatie waarin gewerkt wordt met een kern van vaste werknemers en een flexibele schil van met zzp’ers, freelancers en parttimers.

Voor het lid ‘cultureel’ geldt het volgende:

 • Goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en discussies in het kunst/cultuurveld van Amsterdam en regio.
 • Kennis en ervaring op het gebied van cultuureducatie en/of in het realiseren van culturele producties en projecten.
 • Kan een visie vormen op lange-termijn ontwikkelingen op het gebied cultuureducatie, kunst/cultuur en cultureel ondernemerschap.

Voor het lid ‘financiën’ geldt:

 • Kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, risicobeheer, financieel beheer en rapportage.
 • Ervaring of tenminste affiniteit met de control-cyclus.
 • Kan als gesprekspartner voor de controlerende accountant fungeren.


Reageren

We zien je motivatiebrief en cv graag voor 3 juni 2019 digitaal tegemoet via info@binoq.nl onder vermelding van sollicitatie Raad van Toezicht Mocca. Meer informatie is te verkrijgen bij Richtje Sybesma via 020 514 13 80 of per mail via info@binoq.nl

Procedure
De selectiegesprekken volgen in de maand juni. De nieuwe leden treden na de zomer formeel toe tot de Raad van Toezicht.