Convenant Basispakket

Het Convenant Basispakket is een formalisering van de samenwerking tussen de centrale stad, de stadsdelen, de schoolbesturen van het primair onderwijs, Pabo en kunstvakopleidingen met betrekking tot de invoering van het Basispakket.

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie:

 • Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuureducatie voor muziek, beeldend onderwijs en cultureel erfgoed en andere disciplines, en sluit aan bij het landelijk beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit.
 • Biedt ondersteuning voor drie uur cultuureducatie per week: één uur muziek, één uur beeldend onderwijs en/of erfgoededucatie en één uur vrij in te vullen met theater, dans, letteren, media of een andere kunst- en cultuurdiscipline.
 • Gaat niet alleen over kennismaken, maar ook over het ontwikkelen en verdiepen binnenschools.
 • Is gestart in schooljaar 2013-2014.

Het Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie:

 • Is een formalisering van de samenwerking tussen de centrale stad, de stadsdelen, de schoolbesturen van het primair onderwijs, Pabo en kunstvakopleidingen met betrekking tot de invoering van het Basispakket.
 • Heeft een looptijd van tien jaar en wordt na vijf jaar geëvalueerd.

In het Convenant leggen de schoolbesturen vast dat zij:

 • Voldoende (docent)uren zullen vrijmaken om het Basispakket in te voeren.
 • Op elke school een doorgaande leerlijn zullen invoeren in ten minste twee cultuureducatieve disciplines.
 • De rijksbijdrage uit de prestatiebox van ca. € 15,15 (inclusief de € 3 per leerling voor museumbezoek) per leerling per jaar volledig zullen inzetten voor cultuureducatie.
 • Randvoorwaarden zullen bieden voor scholing.
 • Betrokkenheid van ouders zullen stimuleren.

In het Convenant biedt de gemeente:

 • In de schoolcarrière van een leerling acht gratis ritten naar culturele instellingen gebaseerd op het leerlingaantal van de school, waarbij het bezoek past binnen een doorgaande leerlijn.
 • Jaarlijks tien uur gratis training en coaching per school voor groepsleerkrachten op het gebied van muziek.
 • Per groep dertien uur gratis muziekles per jaar, op voorwaarde dat een school minstens twee leerlijnen voor cultuureducatie wil ontwikkelen.
 • Faciliteiten voor de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen van groep 1 tot en met groep 8 voor muziek, beeldend onderwijs en erfgoededucatie.

Mocca:

 • Begeleidt de scholen bij het maken van cultuureducatiebeleid.
 • Maakt scholen leidend door hun vraag te ontsluiten.
 • Adviseert bij de opzet en uitvoering van doorgaande leerlijnen.
 • Biedt raamleerplannen voor muziek, beeldend onderwijs, erfgoededucatie en andere kunst- en cultuurdisciplines.
 • Zet onafhankelijke deskundigen in voor muziek, beeldend onderwijs, erfgoededucatie, theater, dans, letteren, media en andere kunst- en cultuurdisciplines.

Wat is er nu anders dan voorheen?

 • Het Basispakket is gericht op de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen.
 • Het Basispakket is gericht op structurele relaties met aanbieders, er wordt dus minder ‘projectmatig’ gewerkt.
 • Schoolbesturen zullen de rijksbijdrage uit de prestatiebox van € 15,15 (inclusief de € 3 per leerling voor museumbezoek) volledig inzetten voor cultuureducatie (project-, programma- en entreekosten).

Wat verandert niet?

 • Het voucherbeheerbudget van ca. € 24,- per leerling per jaar kan vrij worden ingezet voor cultuureducatie.
 • Scholen zijn vrij in hun keuze met welke culturele instellingen zij samenwerken.
 • Bestaande relaties van de school met culturele instellingen, kunstenaars en podia kunnen blijven bestaan en kunnen worden verdiept.
 • Scholen zijn vrij te kiezen uit alle kunst- en cultuurdisciplines.

Basispakket nieuws